Klinika za psihijatriju

Dnevna bolnica

Grafički prikaz:
Dnevna bolnica Klinike za psihijatriju nalazi se u zgradama  R4, R6 i R11 

Dnevna bolnica pri Klinici za psihijatriju prvi je takav oblik rada u okviru KBC-a Rijeka i datira od 1995. godine. U dnevno-bolničku skrb bolesnici s duševnim smetnjama uključuju se kroz specijalističke ambulante ili nastavljaju liječenje kroz modalitete dnevnih bolnica nakon što je postignuto poboljšanje u hospitalnom tretmanu. Tretman u okviru DB podrazumijeva kombinirano psihofarmakološko i psihoterapijsko liječenje. Poboljšanjem uvjeta rada u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju lako bi se povećao broj opskrbljenih bolesnika i postigla bolja psiho-socijalna skrb uz učinkovitije liječenje oboljelih od duševnih poremećaja.

U dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju projektom “Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka” planira se rekonstruirati netto prostor od 584,70 m2 u ukupnom iznosu od 3.364.887,00 HRK. Osim rekonstrukcije prostora planira se nabaviti medicinska oprema u vrijednosti od 841.718,00 HRK te nemedicinska oprema u vrijednosti od 735.070,10 HRK.    

Završetkom rekonstrukcije i opremanja dnevne bolnice Klinike za psihijatriju omogućiti će se pružanje kvalitetnije usluge bolesnicima u uvjetima primjerenim najmodernijim standardima.  

Grafički prikaz: Zone zahvata dnevne bolnice Klinike za psihijatriju

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana