Dokumentacija o nabavi

PE 1 Projektna dokumentacija

1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 
2. Odluka o odabiru
3. Ugovor
4. Narudžbenica
5. Aneks Ugovora
6. Primopredajni zapisnik

PE 2 Rekonstrukcija dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija

Trenutno nema DON

 

PE 3 Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija

Trenutno nema DON

 

PE 4 Izvođenje financijske revizije

Trenutno nema DON

 

PE 5 Horizontalne aktivnosti

5.1. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije
Anketni listići
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3. Odluka o odabiru
4. Ugovor
5. Narudžbenica
6. Primopredajni zapisnik

5.2. Pristupačnost za osobe s invaliditetom
Postupnik
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3. Odluka o odabiru
4. Ugovor
5. Narudžbenica
6. Primopredajni zapisnik

V Promidžba i vidljivost

V.3. Roll-Up
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Narudžbenica
3. Primopredajni zapisnik

V.5. Poddomena web stranice KBC-a Rijeka
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Narudžbenica
3. Primopredajni zapisnik

 

PM. Upravljanje projektom i administracija

  1. U sklopu ovog projektnog elementa nije predviđena javna nabava.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana