Administrativno praćenje

Klinički bolnički centar Rijeka tijekom izvršavanja Ugovora podnosi Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), koji se nalazi u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2) sljedeća izvješća:

  • Izvješće o napretku,
  • Završno izvješće o provedbi projekta,
  • Izvješće nakon provedbe projekta.

Izvješća o napretku podnose se u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora. Završno izvješće podnosi se zajedno sa Završnim zahtjevom za nadoknadom sredstava u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta. Korisnik je obvezan podnositi Izvješća nakon provedbe projekta, u razdoblju od pet godina nakon okončanja razdoblja provedbe projekta. Rok za dostavu navedenog Izvješća je 30 dana nakon isteka svake godine od datuma odobrenja prethodnog izvješća. Istovremeno, Ministarstvu zdravstva u ulozi sektorskog nadležnog tijela predaju se mjesečni Zahtjevi za nadoknadom sredstava sa razrađenom specifikacijom pristiglih i plaćenih troškova projekta.

RAČUNOVODSTVENE I OSTALE EVIDENCIJE

Zahtjevi za nadoknadom sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom papirnatom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima projekta, odnosno ugovorima o nabavi (robe, radova, usluga), računima izvođača radova i dobavljača, potvrdama o prihvatu (robe, radova, usluga), evidencijama radnog vremena i platnim listama, putnim kartama, potvrdama, popisom i preslikama ostalih popratnih dokumenata koji dokazuju prihvatljivost troškova (dokumenti nabave, izmjene ugovora o nabavi, tehnička projektna dokumentacija, građevinske dozvole, dokaz o promidžbenim aktivnostima (članci, fotografije, itd.)), popis sudionika, studije, certifikati, revizorsko izvješće (ako je primjenjivo) i drugim dokumentima koji opravdavaju nastali trošak. Korisnik navedenu dokumentaciju dostavlja PT-u 2 putem elektroničke pošte (sken), a PT 2 u svakom trenutku može zahtijevati od korisnika dostavljanje (dijela) navedene dokumentacije i u papirnatom obliku, odnosno ista mora biti u svakom trenutku dostupna PT-u 2.

PLAĆANJA

Prihvatljivi troškovi mogu biti plaćeni iz bespovratnih sredstava u sljedećim slučajevima:

a) nakon što ih je Korisnik ili partner isplatio (u daljnjem tekstu: metoda nadoknade), ili

b) prije no što će biti isplaćeni od strane Korisnika ili partnera (u daljnjem tekstu: metoda plaćanja).

Korisnik ima pravo izabrati hoće li Zahtjevom za nadoknadom sredstava potraživati troškove po metodi nadoknade, metodi plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda. Plaće, ostali troškovi osoblja i dnevnice mogu se potraživati samo po metodi nadoknade.

Privitak:

1. Odluka o financiranju

2. KBC Rijeka – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava_posebni uvjeti

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

© Copyright KBC Rijeka 2016. Sva prava pridržana